Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle inschrijvingen/bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling/inschrijving.
De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website van “Omwentelcoach”
Omwentelcoach maakt deel uit van CP Invest comm.v.

Inschrijving/bestelling

De inschrijving/bestelling per e-mail of enige andere geschreven communicatievorm (facebook, whatsapp, sms, mail, …) geldt effectief als inschrijving en brengt altijd betalingsverplichting met zich mee.

Betaling en facturatie

Betaling dient netto te geschieden uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling moratoire intresten lopen gelijk aan 10% per jaar en leidt eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van 50€.
De factuur wordt altijd verstuurd via mail.
De factuur dient voldaan te zijn voor de sessie aanvangt.
Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 dagen na verzending van de factuur te gebeuren; na deze termijn wordt de factuur verondersteld te zijn goedgekeurd door de klant.

Annuleringen door de klant

Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coaching traject beslist om te stoppen, blijft het volledige bedrag van de workshop, cursus of coaching traject verschuldigd.
Annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
Bij annulatie van een traject tot een week (7 weekdagen) op voorhand, dient de klant 50% van het bedrag/de factuur te voldoen. Annuleert de klant minder dan een week (7 weekdagen) op voorhand, dan blijft het volledige bedrag verschuldigd; de klant kan zich wel laten vervangen.

Annuleringen door Chris Goubert (omwentelcoach)

Bij annulatie van een traject door Chris Goubert (omwentelcoach), wordt het inschrijvingsgeld/factuurbedrag integraal teruggestort.
Een annulatie van een traject kan gebeuren door ziekte, familiale omstandigheden en/of overmacht.

 Individuele sessies kunnen door Chris Goubert (omwentelcoach) wegens ziekte, familiale omstandigheden en/of overmacht verzet worden

Klachten

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of coaching-sessie

Medische achtergrond

Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht innemen van bepaalde medicatie), legt de klant de uitdrukkelijke toestemming van zijn arts (huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut, …) voor om deze personal coaching (coaching-sessies) te mogen volgen
Vertoont de klant nalatigheid met betrekking tot artikel 6.1., kan er geenszins beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
Chris Goubert (omwentelcoach, CP Invest comm. V.) heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot eender wel coaching-traject te weigeren.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Chris Goubert (omwentelcoach) is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid“.

Begrip coaching

De cursussen, workshops, coaching-sessies, gegeven door Chris Goubert (omwentelcoach) zijn geen vervanging voor eventuele professionele, therapeutische en/of medische hulp.
Alle coachtrajecten, workshops en cursussen zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen; zij zijn niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen
De klant wordt steeds door Chris Goubert (omwentelcoach) persoonlijk begeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

In geval van geschillen/betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op de activiteiten van Chris Goubert (omwentelcoach, CP invest comm.v).